محمدرضا محمدیوسفی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مدیران رسانه طی نامه ای از معاون اول رئیس جمهور تقاضای تعویق این حکم از قانون بودجه ۱۴۰۲ را کرد.