دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه آب شور خاورمیانه در سال‌های گذشته به دنبال تصمیمات نادرست و تغییرات زیست محیطی ایجاد شده با کاهش سطح آب و خشکسالی روبه روشد. بعد از ایجاد کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه و آغاز انتقال آب از سد کانی سیب به این دریاچه و البته بعد از ۴۸ ساعت بارندگی در محدودۀ دریاچه ارومیه، به گفتۀ دبیر این کارگروه، حجم ورودی آب به دریاچه ارومیه از خط انتقال تونل کانی سیب و رودخانه گدار از ۳۵ مترمکعب در ثانیه فراتر رفته و به ویژه در حوضۀ آبریز و مناطق جنوبی استان، حجم آبِ دریاچه به مرز ۲ میلیارد مترمکعب رسیده است، این در حالی است که حجم آب دریاچه در ۱۶ فروردین سال گذشته تا مرز سه میلیارد و ۵۰ میلیون مترمکعب برآورد شده بود. در این شرایط و با توجه به این‌که بعد از گذشت ۵۴ روز از آغاز انتقال آب از سد کانی سیب به دریاچه ارومیه هنوز بزرگترین دریاچه آب شور خاورمیانه با کاهش میزان آب ورودی مواجه است، می‌توان گفت به نظر می‌رسد تا رسیدن این دریاچه به شرایطی بهتر نسبت به چند سال گذشته، هنوز باید صبر کرد.