عرضه اولیه ۱۵ درصد از سهام کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان با روش ترکیبی امروز در فرابورس انجام شد. به هر کد بورسی چقدر سهم رسید؟