زیرساخت های گردشگری برای جذب گردشگر در آبشار مارگون ایجاد شود.