در هفته‌های اخیر تحرکات سیاسی روحانی علنی‌تر شده است و برخی این تحرکات را در راستای حضور او در انتخابات مجلس قلمداد می‌کنند.