معاون درمان وزارت بهداشت در نامه‌ای به معاونان درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور خواستار برخورد با سزارین‌های تقویمی در نخستین تاریخ رند سال، یعنی ۲ / ۲/ ۱۴۰۲ شد.