سارق تجهیزات ترافیکی بزرگراه امام علی(ع) در محدوده منطقه۸ تهران دستگیر و تحویل مقامات قضایی شد.