در ایران؛ کشوری که شمال و جنوب آن به ترتیب در عرض‌های میانی و جنب حاره‌ای قرار داد، سرعت روند افزایش دما بیش از ۲ برابر میانگین جهانی است.