جمهوری اسلامی ایران به زودی سفیر جدیدی به جمهوری آذربایجان اعزام خواهد کرد.