سلطان عمان با استقبال معاون اول رئیس جمهور در فرودگاه مهرآباد، وارد تهران شد.