فرمانده هنگ مرزی زابل گفت: ۲ هزار و ۴۵۲ نفر از اتباع غیرمجاز که توسط نیروهای مختلف امنیتی و انتظامی در سراسر کشور دستگیر شده بودند از طریق گذر مرزی مشترک ایران و افغانستان میلک طرد شدند.