رئیس شورای ریاستی سودان فرمانده نیرو‌های واکنش سریع این کشور را از سمت معاونت این شورا برکنار کرد.