قیمت اجاره و فروش خانه در سال ۷۸ به موضوع بحث برانگیزی بین کاربران تبدیل شده است.