جوان ورزشکار که سابقه قهرمانی هم دارد در جنون عشق، دخترمورد علاقه‌اش را به طرز وحشیانه‌ای کشت.