متخصص چشم پزشکی نشانه ها و روش درمان قوز قرنیه را تشریح کرد.