سلطان عمان در ضیافت شام برپا شده از سوی رئیسی شرکت کرد.