وزیر دادگستری لبنان اعلام کرد که قانون مجازات این کشور مانع تحویل هر فرد لبنانی به کشوری دیگر است.