حادثه حمله پهپادی به کرملین شک و تردیدهایی را نسبت به سطح حفاظتی و امنیتی کرملین در برابر حملات به وجود آورده است.