صادق محصولی دبیرکل جبهه پایداری گفت: جبهه پایداری انقلاب اسلامی در شناسایی و انتخاب فرد اصلح اصول و موازینی دارد که طبق آن به نامزد‌ها در شاخص‌های مختلف که با ضریب‌های متفاوت اعمال می‌شود نمره می‌دهد و ارزیابی را انجام می‌دهد و افراد از بالاترین نمره به‌ترتیب وارد لیست می‌شوند.