مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان، به تشریح چالش های اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی در کشور پرداخت و گفت: نباید با دادن اطلاعات غلط، مردم را از مسیر اهدای عضو از بیمار مرگ مغزی منحرف ساخت.