براساس گزارش امروز پنجشنبه مرکز ملی واکنش اضطراری ویروس رایانه‌ای چین و شرکت چینی امنیت اینترنتی ۳۶۰، آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) مغز متفکر بسیاری از حملات هکری و “انقلاب‌های رنگی” در فضای پس از فروپاشی شوروی و سایر مناطق جهان است.