مدیران النصر ریاض به دلیل نوسانات اخیر این تیم در نتیجه‌گیری تصمیم به برکناری گارسیا گرفتند.