اشتیاق روزافزون والدین برای استعدادیابی فرزندشان در سال‌های اخیر، احتمال بروز رفتارهای اشتباه را به همان میزان افزایش داده است