سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی برای یک استان از احتمال وقوع سیل در آن خبر داد.