جانت یلن وزیر خزانه‌داری آمریکا به مدیران بانک ها و شرکت های اقتصادی درباره نظام مالی و بروز نکول ( ریسک عدم ایفای تعهد) از سوی دولت هشدار داده است.