آریا عظیمی نژاد به توهین برنامه خودمونی تلویزیون به استاد سهراب بخشی واکنش نشان داد.