زاکانی: در موضوع فساد ۵ نفر که ارتباطی به دفتر شهردار نداشتند را خودمان شناسایی کردیم و دنبال کردیم تا با آن‌ها برخورد شد. یک دستگیرشده در دفتر شهرداری که موضوعش فساد نبود و مربوط به خرید اسلحه بود، بعد از بررسی دستگاه‌های نظارتی آزاد شد.