عطاالله مهاجرانی به توئیت کرباسچی درباره ماجرای خبرساز «ماست» واکنش نشان داد.