محمد فاضلی در واکنش به اظهارات وزیر کشور نوشت: معیارتان فقط تعلق سیاسی است؟