سیل ویرانگر و رانش زمین در بخش‌هایی از ایتالیا خسارات زیادی به بار آورده و اتحادیه اروپا هم برای کمک به ایتالیا وارد عمل شده است.