کین گانگ تاکید کرد، شی جینپینگ، رئیس جمهور چین، موضوع ابتکار عمل امنیتی جهانی را مطرح ساخته و چین معتقد است که کلید حل و فصل مساله اسرائیل-فلسطین در پایبندی به دیدگاه امنیت مشترک نهفته است.