درآمدهای بودجه فدرال روسیه از نفت و گاز در آوریل نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۴ درصد و در مقایسه با مارس، ۵.۹ درصد کاهش یافت.