مشاور اجرائی دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی با تشریح مصوبات شورای آموزش پزشکی درباره وضعیت کشیک دستیاران پزشکی گفت: کشیک پشت سرهم دستیاران پزشکی در مراکز آموزشی ممنوع شد.