این کوه صخره ای در جنوب صحرای سینا در کشور مصر قرار دارد.