حسن یزدانی در نخستین مبارزه خود در جام تختی برابر حریف خود به برتری قاطع دست یافت.