بازار اختیار معاملات امروز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در حالی به پایان رسید که ارزش معاملات اختیار معاملات ۱۶۳.۸ میلیارد تومان پرمیوم بود. گزارش بازار اختیار معامله در ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ را بخوانید.