اولین همایش یکصد برند ملی با رویکرد مسئولیت اجتماعی و اهدافی چون ایجاد هم افزایی در بین سازمان‌های دولتی و خصوصی با دبیری محمدرضا یارمحمدی، 31 اردیبهشت 1402 در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما برگزار شد.