با فراهم شدن امکان ثبت رأی نمایندگان مجلس در سامانه پارلیران، شمار نمایندگانی که آراء خود را شفاف کردند، به ۲۰۸ نفر رسید.